Vad innebär auktorisationen?

För att göra det enklare att hitta en städfirma som garanterat både är seriös och levererar hög kvalitet kan du med fördel vända dig till städbolag som är auktoriserade. Då vet du att alla kandidater bland annat har noggrant genomlyst ekonomi, kollektivavtal, miljöledningssystem och medarbetare med certifierad utbildning.

Auktoriserade företag är skyldiga att följa Almega Serviceföretagens vid var tid gällande auktorisationskriterier.

Kriterierna fastställs av Almega Städföretagens styrelse, och publiceras på Almega Serviceföretagens hemsida.

Alla beslut om beviljande av auktorisation, uteslutning eller annan tillämpning av regelverket fattas av Auktorisationsnämnden. Nämnden står oberoende från styrelsen och arbetet leds av en opartisk ordförande. Ledamöterna skall vara välrenommerade och representativa företrädare för branschen. Fastighetsanställdas Förbund och Svenska Kommunalarbetareförbundet utser en ledamot vardera i auktorisationsnämnden. Föredragande i nämnden är Almega Serviceföretagens näringspolitiske chef.

Auktorisationskriterier: 

Bolagsform

Företaget ska drivas som aktiebolag och vara registrerat hos Bolagsverket.

Årsredovisning

Företaget ska, oavsett storlek, kunna uppvisa årsredovisning tillstyrkt utan anmärkning av behörig revisor minst de två senaste två verksamhetsåren.

F-skatt och moms

Företaget ska inneha F-skattsedel och vara registrerad för moms och arbetsgivaravgift.

Skulder

Företaget ska inte ha någon aktuell skuld avseende skatt eller sociala avgifter registrerad hos kronofogdemyndigheten.

Konkurs

Sökanden får inte vara i konkurs eller likvidation, under tvångsförvaltning eller föremål för ackord eller tillsvidare ha inställt sina betalningar eller vara underkastad näringsförbud. Sökanden får inte vara föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, ackord eller annat liknande förfarande. VD och styrelseledamöter får inte heller ha en historik av konkurs eller andra åtgärder enligt ovan.

Informationsplikt

Företaget är skyldigt att utan anmodan informera auktorisationsnämnden om händelser som är relevanta för auktorisationen, exempelvis företagsförvärv, ägarförändringar eller domar gällande ekonomisk brottslighet.

Medlemskap i Almega

Företaget ska vara medlem i Almega Serviceföretagen

(städföretagen/fönsterputsföretagen, saneringsföretagen, hemserviceföretagen), Fastighetsarbetsgivarna eller Samhallförbundet.

Lagar och kollektivavtal

Företaget ska vara bundet av, och följa, respektive bransch kollektivavtal, samt i övrigt följa gällande lagar och myndighetsföreskrifter.

Auktorisationsutbildning och introduktion

Minst en operativt ledande representant i företaget ska genomgå Almegas auktorisationsutbildning (minst en dag) senast 12 månader efter beslut om auktorisationen. Om den representanten slutar vara verksam i företaget, så förbinder sig företaget att utan anmodan och inom 12 månader skicka en ny person till auktorisationsutbildningen.

Företaget ska vid den årliga omauktorisationen kunna ange vem som är företagets auktorisationsutbildade representant, eller vem man avser att ersätta den tidigare representanten med.

Företaget ska ge alla nyanställda medarbetare introduktionsutbildning i enlighet med SRYs häften ”Introduktion Städservice och Hemservice” och ”Introduktion till saneringsbranschen”. Nyttjas annat motsvarande material kan företaget anmodas att visa upp detta för auktorisationsnämnden.

Allmänna kontraktsvillkor och ansvarsförsäkring

Företaget ska följa Almega Serviceföretagens Allmänna kontraktsvillkor eller motsvarande.

Företaget ska ha tecknad ansvarsförsäkring på det belopp de Allmänna kontraktsvillkoren anger, dock minst 120 prisbasbelopp

Allmänna Reklamationsnämnden

Företaget ska följa Allmänna Reklamationsnämndens beslut och rekommendationer.

ID-kort

Samtliga anställda som arbetar ute hos kund ska bära synliga ID-handlingar, antingen Service-ID eller ID 06.

 

Miljöledningssystem

Företaget ska ha dokumenterat miljöledningssystem eller vara miljöcertifierad. Miljöledningssystemet ska vara årligen uppdaterat, alternativt uppdaterat enligt certifieringsintyget.

Marknadsföring

Företaget åtar sig att synliggöra externt att företaget är auktoriserat.

Olika juridiska personer

Ett företag som har två eller fler bolag med olika organisationsnummer, men som marknadsförs under samma firma, ska auktorisera samtliga dessa företag, med undantag för företag som inte ägnar sig åt sådan verksamhet som omfattas av denna auktorisation.

Avgifter till Almega m.m.

Företaget förbinder sig att betala den vid var tid gällande avgiften för medlemskap i Almega, respektive den särskilda avgiften för auktorisationen, så också avtalsenliga premier till Fora och Collectum.

Underentreprenörer

En auktoriserad serviceentreprenör ska tillse att anlitad underentreprenör/underentreprenörer (UE) uppfyller följande krav:

UE ska inneha F-skattsedel och vara registrerad för moms och arbetsgivaravgift.

UE ska inte ha någon aktuell skuld avseende skatt eller sociala avgifter registrerad hos kronofogdemyndigheten.

Företaget ska vara medlem i Almega Serviceföretagen

(städföretagen/fönsterputsföretagen, saneringsföretagen, hemserviceföretagen), Fastighetsarbetsgivarna eller Samhallförbundet

UE som har anställd personal ska vara bundet av, och följa, respektive bransch kollektivavtal.

UE ska ha tecknad ansvarsförsäkring på det belopp de Allmänna kontraktsvillkoren anger, dock minst 120 prisbasbelopp.

UE:s  samtliga anställda som arbetar ute hos kund ska bära synliga ID-handlingar, antingen Service-ID eller ID 06.

UE får inte i sin tur anlita underentreprenörer.

Förnyad auktorisation

Auktorisation gäller för ett år i taget. Almega Serviceföretagen erbjuder samtliga auktoriserade företag att inkomma med ansökan om förnyad auktorisation innan den gamla löpt ut.

Vid den årliga ansökan om förnyad auktorisation ska samtliga kriterier enligt ovan kunna styrkas.

Löpande kontroll

Auktorisationsnämnden kontrollerar löpande de auktoriserade företagens ekonomiska situation genom bland annat Credit Safe. Nämnden har rätt att i sin granskning genomföra företagsbesök, både slumpvisa besök och planerade.

Auktorisationsnämnden genomför dessa besök regelbundet och löpande under hela året, och auktoriserat företag är skyldigt att medverka till dessa besök. Almega Serviceföretagens kansli ansvarar för uppföljningen och kontrollen, men har rätt att ta ledamöter ur auktorisationsnämnden till sin hjälp.

Tillfällig avstängning

Om auktorisationsnämnden får kännedom om att VD eller annan ledande befattningshavare i auktoriserat företag har åtalats för ekonomisk eller annan brottslighet i företagets verksamhet, skall nämnden på kallelse av ordföranden hålla extra sammanträde. Finner nämnden att uppgifterna är graverande och/eller skadar tilltron för auktorisationen, kan nämnden besluta om tillfällig avstängning av företaget i avvaktan på lagakraftvunnen dom. När dom vinner laga kraft, oavsett om den är friande eller fällande, ska nämnden ta upp företagets auktorisation till ny prövning.

Avgifter för auktorisationen

Företagets omsättning   Årsavgift
Mindre än 10 Mkr   5.000 kr
Mellan 10 och 50 Mkr   10.000 kr
Mellan 50 och 100 Mkr   15.000 kr
Över 100 Mkr   20.000 kr

Maximal avgift för koncern som auktoriserar fler än en (1) juridisk person: 40 tkr.